Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden @ Re-Covers

1.1 Op alle de websites van Re-covers worden de volgende algemene voorwaarden weergegeven.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Re-covers zijn overeengekomen.
1.3 Onder ‘Koper’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website door middel van koop op afstand een product aanschaft.
1.4 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een door Re-covers georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.
1.5 Door het gebruik van de Website van Re-covers en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

2 Aanbiedingen en tot standkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Bij door Re-covers gevoerde kortingsacties is de korting niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
3.3 Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de bezorgkosten stemmen wij graag met u af.

4 Betaling

4.1 Re-covers biedt Koper, afhankelijk van o.a. het betreffende product en de gewenste bezorgdatum als betalingsmogelijkheden: vooruitbetaling; iDeal; Re-covers kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalings-mogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Re-covers stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft Re-covers een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Re-covers draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Re-covers op Koper. Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Re-covers als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting.

5 Levering en leveringstijd

5.1 Re-covers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
5.2 De door Re-covers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Re-covers kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.3 Bestellingen zullen door Re-covers met bekwame spoed worden afgeleverd. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, omdat een bestelling niet op voorraad is of er zijn andere redenen van vertraging of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Koper uiterlijk binnen enkele dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.
5.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
5.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.7 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Re-covers bepaald.

6 Keuring en tekortkomingen, zicht termijn, herroepingsrecht en retourzendingen

6.1 Koper dient direct na ontvangst van de producten, deze te inspecteren op beschadigingen, tekorten in de hoeveelheid of andere waarneembare tekortkomingen. Eventueel gebleken gebreken dienen onmiddellijk (maar uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst) per e-mail aan Re-covers te worden gemeld.

6.2 Uw bestelling / order wordt op maat gemaakt in de fabriek. Uw bestelling / order is specifiek voor u op maat gemaakt. Bestellingen / orders kunnen na betaling niet meer gewijzigd worden of geannuleerd of retour gezonden worden.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Re-covers is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Re-covers staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien van toepassing gelden voor de door Re-covers geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld.

8.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie of schadeloossteling indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Re-covers of de fabrikant zijn verricht;- indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;- indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, nalatigheid, onoplettendheid of dergelijken van de zijde van Koper,:- indien een kind of een baby op het product gesabbeld heeft of gekauwd of erin gebeten.
8.3 Re-covers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Re-covers. Re-covers is niet aansprakelijk indien kinderen zonder toezicht alleen gelaten worden met de produkten van Re-covers. Omdat Re-covers hierop geen toezicht kan houden zal Re-covers dus nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade of iets van dienaard door onachtzaamheid, onoplettenheid of iets dergelijks bij foutief gebruik of nalatigheid van haar produkten door de Koper. Re-covers is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 Indien Re-covers, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Re-covers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid, door lichtval kan een afgebeelde kleur in werkelijk anders zijn dan getoond.
8.6 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Re-covers op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Re-covers kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Re-covers is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Re-covers dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Re-covers sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
8.7 Het is mogelijk dat Re-covers op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Re-covers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.8 Re-covers is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.
8.9 Re-covers is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Re-covers niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

10 Intellectuele eigendom

10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Re-covers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
10.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Re-covers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
10.4 Re-covers verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Re-covers, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.
10.5 Koper stelt Re-covers zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Re-covers verkochte goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
10.6 Re-covers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Re-covers.
10.7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Re-covers. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Re-covers. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

11 Persoonsgegevens en privacy

11.1 Re-covers zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Re-covers neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.2 Re-covers acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
11.3 De gegevens van Koper worden door Re-covers geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
11.4 De gegevens die door Re-covers worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via de klantenservice. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van Koper gekeken op de Website. Tot slot kan Re-covers, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.
11.5 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Re-covers geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
11.6 Re-covers hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Re-covers versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Re-covers draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
11.7 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Re-covers zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.
11.8 Tenzij Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Re-covers de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt en/of indien Koper voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.
11.9 Het staat Koper immer vrij aan Re-covers te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.
11.10 Indien Koper aan Re-covers te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Re-covers zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Re-covers of overeenkomsten gesloten met Re-covers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13 Contact en diversen

13.1 Re-Covers is gevestigd te Noordwijk, Albert Verweystraat 33a, 2202 NN Noordwijk. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68260695.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Re-Covers.

Scroll naar top